Zgłaszanie instalacji antenowych
Dodane przez Admin dnia Maj 20 2011 17:46:44

Poniżej przedstawiam moje zgłoszenie wraz w wykonanymi pomiarami

Zgodnie z art. 122a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. POŚ
(Dz.U. Nr 25 poz. 150  z późn. zm.)
Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin :

Raport/Analiza str. 1
Raport/Analiza str. 2
Raport/Analiza str. 3


Załącznik nr 1 - str. 1
Załącznik nr 1 - str. 2
Załącznik nr 1 - str. 3
Załącznik nr 1 - str. 4


Załącznik nr 2

Zgodnie z art. 122a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. POŚ
(Dz.U. Nr 25 poz. 150  z późn. zm.)
Do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin :
Raport/Analiza str. 1a
Raport/Analiza str. 2
Raport/Analiza str. 3


Załącznik nr 1 - str. 1
Załącznik nr 1 - str. 2
Załącznik nr 1 - str. 3
Załącznik nr 1 - str. 4


Załącznik nr 2

Zgodnie z art 152, 378 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. POŚ
(Dz.U. Nr 25 poz. 150  z późn. zm.)
Do Starostwa Powiatowego - Wydz. Ochrony Środowiska w Świdwinie.
Mieszka I-go 16, 78-300 Świdwin :
Zgłoszenie str. 1
Zgłoszenie str. 2
Zgłoszenie str. 3


Załącznik nr 1 - str. 1
Załącznik nr 1 - str. 2
Załącznik nr 1 - str. 3
Załącznik nr 1 - str. 4


Załącznik nr 2


A na jakim formularzu mam zgłaszać i jakie dane chcą ?
Dz. U. Nr 130 poz. 879 z dnia 2 lipca 2010 r.
Załącznik 1, Załącznik 2 p. 3

Kto w mojej miejscowości powinien przyjąć Zgłoszenie instalacji ??
Dz. U. Nr 25 poz. 150 z dnia 15 luty 2008 r. art. 378

Dlaczego do 30 czerwca 2011 roku musimy dopełnić obowiązek ?
Obowiązek wchodzi z życie 01-01-2011 roku :
Dz. U. Nr 130 poz. 879 z dnia 2 lipca 2010 r. §4
A gdy jest ona już eksploatowana, mamy 6 miesięcy na zgłoszenie :
Dz. U. Nr 25 poz. 150 z dnia 15 luty 2008 r. art. 152 ust. 5

Ja mam anteny od 20lat i mogę zgłosić do 1 stycznia 2013 roku !
Odp. Nie miałeś żadnych anten i nic nie miałeś przekazane do
użytkowania przed rokiem 2005.
Dz. U. Nr 130 poz. 880 z dnia 2 lipca 2010 r. §2
Chodzi tutaj o instalacje przekazane do użytkowania zgodnie z
obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska posiadające odpowiednie
pozwolenia lub zgłoszenia wykonane przed 28 lipca 2005 rokiem.


Opinie użytkowników, które otrzymałem drogą pocztową

Nadinterpretacja przepisów w treści magazynu QTC 09/2010 - sprawa istniejących instalacji przed 2005 rokiem :

Po pierwsze jest tam zwrot "przekazanie do używania", budowa przepisu polega na tym, że żadne słowo nie może być przypadkowe ani tym bardziej zbędnę. Takie są elementarnezasady legilslacji. Oznacza to tyle i tylko tyle, że mowa jest o cyt "przekazaniu do użytkowania" i nic poza tym. Przepis nie odwołuje się do przekazania np. pod rządami innej ustawy czy innego rozporządzenia. Należy pamiętać że ustawa to prawo ogólne LEX GENERALIS natomiast rozporządzenie to prawo szczególne LEX SPECIALIS. Innymi slowy jest to akt rangi wykonawczej, czyli swoista mapa drogowa stosowania prawa. Dlatego tu cyt.
"Niekiedy spotykam się z mylną interpretacją tego zapisu. Proszę
zwrócić uwagę, że nie mówimy o instalacjach antenowych, które
już posiadamy lub są w naszym użytkowaniu od dłuższego czasu,
od np. 20 lat, tylko o instalacjach, które były przekazane do użytkowania
z pełnym wypełnieniem wymagań zapisów Prawa Ochrony
Środowiska i posiadają odpowiednie pozwolenia lub zgłoszenia sprzed 28 lipca 2005 r."
jest nadinterpretowaniem wykładni przepisu. Tym bardziej, że we fragmencie zaznaczonym na czerwono kolega sam dokonał nadinterpretacji wyrażając sugestwnie myśl i kreując sposób myślenia w sprawie, dodając cyt "z pełnym wypełenieniem wymagań zapisów Prawa Ochrony Środowiska"  tego w rozporządzeniu nie ma. Gdyby chodziło o spełnienie wymogów zgłoszenia pod rządami ustawy Prawo Ochrony Środowiska przed 28 sierpnia 2005., w przepisie rozporządzenia pargaraf 4 wyraźnie by musiało by być zredagowane słowo cyt "zgłoszenie" tak jak w tytule rozoprządzenia aby móc implikować wymóg, iż mamy do czynienia ze zgłoszeniem np. pod rządami starego rozporządzenia. Ponadto minister wtedy musiałby zbudować pargraf 4 zupełnie inaczej bo cyt "przekazanie do użtykowania" ma semantycznie czyli treściowo zupełnie inny sens od "zgołoszenie do użytkowania", nie można by słowa zastąpić słowem. Należy dodać, że rozporządzenie z 2 lipca 2010r. nie uchyla rozporządzenia wcześniejszego ani nie zawiera przepisów przejściowych, które mają zastoswanie jeszcze przez jakiś czas. Jedynym (quasi) tj. jakby przejściowym przepisem jest ów pargraf 4, które de facto jest jedynie oparty na treści rozporządzenia z dnia 2 lipca 2010r., co oznacza, że ta kwestia wcześniej w taki sposób nie była regulowana. Konkludując rozporządzenie jest jakie jest, nie zmienia to faktu, że należy czytać co jest napisane o nie co się chce przeczytać. Niewątpliwie i fachowcom często nastręcza wiele problemów, oddanalezie właściwego ducha prawa i tego co chciał przekazać abstrakcyjny racjonalny ustawodawca, mimo wydawanych rozporządzeń. Na szczęście przedmiotwe rozporządzenie jest tak napisane, że ten zapis jest jednoznaczny. Z drugiej strony powyższe rozporządzenie daje dużą swobodę zachowania się wobec jego treści, ale to też dobrze. W swojej pracy, zawodowo jestem przygotowany do stosowania prawa przed sądami i organami administracji publicznej i często w spory staję. Dlatego miałem różne sytuacje i podejście, niektórych osób do takiego rozumienia paragraf 4 mnie nie dziwi. Na szczęście w przedmiotowym rozporządzeniu nie przewidziano kar pozbwienia wolnośći, stąd zalecem daleko idący dystnas i brak emocji :)

Krótko mówiąc w rozporządzeniu z 22.12.2004r., o którym mowa w paragraf 3 rozporządzenia z 2 lipca 2010r. nie było mowy o żadnym obowiązku zgłaszania instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola o częstotliwości od 30kHz do 300GHz, były one całkowicie zwolnione z tego obowiązku, dlatego trudno wymagać aby ktoś miał zgałaszać cokolwiek przed 28 sierpnia 2005r. skoro nie było takiego obowiązku a tym bardziej posiadać jakikolwiek komplet dokumentów. W załaczeniu przesyłem Ci rozporządzenie z 22.12.2004r., które zostało uchylone tym z 2 lipca 2010r., a które po raz pierwszy mówi o obowiązku zgłaszania. Tak na marginesie to z 22.12.2004r. jest drugim rozporządzeniem, pierwsze było z 2001r. też nie było w nim mowy o instalacjach. Dlatego sprawa jest prosta.

Artur SP1NQU

Kto powinien przyjąć zgłoszenie ?

Po dogłębnej analizie przepisów Prawa ochrony środowiska dot. zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. wynika, iż zgodnie z art. 378 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, organem ochrony środowiska właściwym w sprawie zgłoszenia ww. instalacji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a nie jak wcześniej wskazywałem starosta, za co z góry przepraszam. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy Poś zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie korzystanie wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania pozwolenia. W przypadku instalacji amatorskich nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia, a ich eksploatacja wymaga zgłoszenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U.  Nr 130, poz. 880). Tak więc osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, zgodnie z art. 152 ww. ustawy Poś zobowiązane są do zgłoszenia instalacji amatorskich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Robert Szczecin